آيين نامه نظارت بر عملكرد شركت هاي شارژ و تعمير  خاموش كننده هاي دستي آتش نشاني  

  

(پيش نويس غير قابل استناد)  

  

 

ماده يكم ( ١): اين آيين نامه جهت نظارت بر عملكرد شركت هاي ارائه دهنده خدمات شارژ و تعمير خاموش كننده هاي آتش نشاني و در  راستاي شفاف سازي و نظاممند نمودن فرآيند مذكور بر اساس موضوع مصوبه «آييننامه تعيين صلاحيت و رتبهبندي شركتهاي ارائه دهنده  خدمات ايمني و آتشنشاني» ابلاغي به شماره ١٦١٨٠ / ١٥٢٥ / ١٦٠ مورخ ١٣٨٩/١١/١٧ تدوين و تصويب شده است.    

ماده دوم (٢): تعاريف سازمان  

در اين آيين نامه، منظور سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران مي باشد.  

شركت هاي ذي صلاح خدمات شارژ  

شركت هايي كه حوزه فعاليت آنها تعمير، نگهداري و شارژ خاموش كننده هاي قابل حمل آتش نشاني مطابق دستورالعمل هاي مورد تاييد  سازمان مي باشد.  

فهرست شركت هاي ذي صلاح شارژ  

فهرستي متشكل از نام و مشخصات شركت هاي ارائه دهنده خدمات شارژ خاموش كننده با ذكر نوع خاموش كننده هايي كه شركت مجاز به  شارژ آنها باشد. اين فهرست در سايت رسمي سازمان آتش نشاني تهران، درج و اطلاع رساني عمومي شده است.  دستورالعمل شارژ  

دستورالعملي به منظور سرويس و كنترل شارژ خاموش كننده هاي دستي و چرخدار آتش نشاني، كه توسط اتحاديه صنف توليدكنندگان و  فروشندگان لوازم ايمني، كلاه و آتش نشاني تنظيم شده و پس از افزوده شدن الزامات مد نظر اين آيين نامه، در سايت رسمي سازمان آتش  نشاني اطلاع رساني گرديده است.  

خاموش كننده جايگزين  

خاموش كننده اي كه به منظور پيشگيري از حوادث احتمالي در زمان ارسال خاموش كننده به محل شارژ، توسط شركت به صورت اماني به  متقاضي تحويل شده و پس از عودت خاموش كننده ها، مجدداً دريافت مي گردد.  

گواهينامه آموزش شارژ  

گواهينامه اي كه پس از گذراندن دوره آموزشي فني، توسط سازمان صادر مي شود.  

رنگ سال  

رنگي كه به منظور جلوگيري از به كارگيري پودرهاي مستعمل، توسط سازمان براي سال هاي مختلف آتي مشخص شده و بايد در واشر آب  بندي و پودر مورد استفاده در خاموش كننده هاي ش ارژ شده در سال مربوطه، اعمال شده باشد. اين رنگ براي ٥ سال آينده مطابق جدول ذيل  تعيين شده و پس از گذشت ٥ سال، مجدداً از ابتدا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  

نوع پودر BC ABC  

رنگ سال ١٤٠٠ قرمز سبز  

رنگ سال ١٤٠١ سبز آبي  

رنگ سال ١٤٠٢ آبي زرد  

رنگ سال ١٤٠٣ زرد خاكستري  

رنگ سال ١٤٠٤ خاكستري قرمز 

 

١ 

ماده (٣): اركان  

الف) كميته تعيين صلاحيت / نظارت و رسيدگي به تخلفات  

كميتهاي متشكل از اعضاي ذيل كه وظيفه تعيين صلاحيت شركت هاي ذي صلاح شارژ و نظارت و رسيدگي به تخلفات شركت هاي مذكور ،  مطابق مفاد اين آيين نامه را دارند.  

-١ معاون ايمني و پيشگيري سازمان – (رئيس كميته) 

-٢ مدير اداره مطالعات فني معاونت پيشگيري سازمان – (دبير كميته) 

-٣ نمايندگان نهادهاي نظارتي سازمان – (عضو) 

-۴ نماينده شوراي اسلامي شهر تهران – (عضو)  

-۵ نماينده سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران – (عضو) 

-۶ نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران – (عضو) 

-٧ يك نفر كارشناس حقيقي مطلع به پيشنهاد سازمان و تاييد اعضا (عضو) 

-٨ نماينده اتحاديه ايمني و آتش نشاني – (عضو)  

-٩ كارشناس فني و تخصصي مرتبط با موضوع – (بدون حق راي) 

تبصره: نمايندگان نهادهاي نظارتي سازمان حسب معرفي كتبي حوزه ذيربط و حتيالامكان به صورت ثابت، تعيين مي گردند.    

ب) كارگروه رسيدگي به اعتراضات  

كارگروهي متشكل از اعضاي ذيل كه وظيفه رسيدگي اوليه به اعتراضات را دارد.  

-١ مدير واحد بازرسي سازمان – (رئيس كارگروه)  

-٢ نماينده واحد حراست سازمان – (عضو) 

-٣ مديران داخلي معاونت پيشگيري سازمان مرتبط با حوزه تخلف و اعتراض وارده – (عضو) 

-۴ كارشناس فني و تخصصي مرتبط با موضوع – (بدون حق راي) 

  

ماده (٤): نحوه تعيين صلاحيت و بازديد هاي دوره اي  

-١ پس از ارائه درخواست به انضمام مدارك و مستندات الزامي و سپس تشكيل پرونده، بازديد كارشناسي توسط كارشناسان سازمان انجام شده  و در صورت تاييد در بازديد كارشناسي و پذيرش در جلسه تعيين صلاحيت، نام شركت، با ذكر اطلاعات اوليه شركت و همچنين صلاحيت هاي  احراز شده توسط وي، در سايت رسمي سازمان، اطلاع رساني خواهد گرديد.  

-٢ سازمان در هر سال شمسي، ٤ مرتبه نسبت به بازديد كارشناسي بدون هماهنگي قبلي، از محل شارژ اقدام نموده و در هر مرتبه ١ نمونه  خاموش كننده شارژ شده به صورت تصادفي انتخاب شده و پس از مهر و موم شدن، به منظور بررسي صحت رعايت الزامات دستورالعمل شارژ،  به آزمايشگاه ذي صلاح و مورد تاييد ارسال ميگردد. هزينه ارسال خاموش كننده و انجام آزمون ها، به عهده شركت مي باشد. كارشناس بازديد  

كننده سازمان مجاز است در صورت صلاحديد نسبت به ضبط مدارك نشانگر تخلف و يا تهيه تصوير از مدارك، اقدام نمايد.  -٣ سازمان در هر سال شمسي، ٨ نمونه از خاموش كننده هاي شارژ شده توسط شركت و مسترد شده به كارفرما را به طور تصادفي انتخاب  نموده و پس از هماهنگي با كارفرما و شركت، به منظور بررسي صحت رعايت الزامات آيين نامه شارژ، به آزمايشگاه ذي صلاح و مورد تاييد ارسال  نمي نمايد. هزينه ارسال خاموش كننده و انجام آزمون ها، به عهده شركت مي باشد.  

-٤ چنانچه در هر مرتبه بازديد از محل شركت، تخلفاتي نسبت به الزامات آيين نامه شارژ در ساختار و زيرساخت هاي شركت، فرآيندهاي شارژ  خاموش كننده، مواد اوليه و اقلام مصرفي، پرسنل آموزش ديده و ساير موارد مشاهده شود، مطابق ماده (٦) آيين نامه، به تخلفات مذكور رسيدگي  خواهد شد.  

-٥ چنانچه در هر مرتبه ارسال نمونه هاي شارژ شده توسط شركت، تخلفي نسبت به به الزامات آيين نامه شارژ مشاهده شود كه ناشي از قصور شركت باشد، مطابق ماده (٦) آيين نامه، به تخلفات مذكور رسيدگي خواهد شد. 

٢ 

ماده (٥): الزامات شركت ذي صلاح شارژ  

-١ شركت بايد داراي تاييديه صنفي و جواز اتحاديه خدمات ايمني و آتش نشاني باشد .  

-٢ شركت بايد همواره شرايط مورد نياز جهت بازديد بدون هماهنگي كارشناسان سازمان را مهيا نموده و تعطيلي هاي مقطعي و احتمالي را از  قبل به صورت رسمي به سازمان اطلاع رساني نمايد.  

-٣ شركت موظف است همواره تمامي مفاد و الزامات مندرج در دست ورالعمل شارژ را رعايت نمايد. همچنين شركت تنها مجاز به ارائه خدمات  شارژ براي خاموش كننده هايي است كه داراي نشان استاندارد ملي و يا تاييديه كيفيت بين المللي باشند.  

-٤ شركت بايد داراي ساختار نظام مند اداري بوده و ضمن تدوين فرآيندهاي اجرايي به صورت مكتوب آموزش هاي لازم جهت اجراي فرآيندها  را به پرسنل داده و گواهينامه 9000ISO دريافت نموده باشد. همچنين تمامي كارگران بخش شارژ بايد داراي گواهينامه آموزش شارژ سازمان  باشند.  

-٥ شركت بايد مجهز به سيستم بايگاني فيزيكي و الكترونيكي بوده و تمامي اطلاعات الزام شده توسط اين آيين نامه را به طور دائم ثبت و به  روزرساني نمايد. مسئول بايگاني يا جانشين وي، بايد در تمامي ساعات كار مجموعه، حضور دائمي داشته باشد.  -٦ تمامي فعاليت هاي شركت، نظير خريد قطعات يدكي خاموش كننده، مواد اوليه (شامل پودر خشك، فوم، گازهاي ازت و دي اكسيد كربن)،  انجام كاليبراسيون تجهيزات و كارگران فعال و ساير موارد مندرج در دستورالعمل شارژ، در هر مقطع زماني بايد به طور منسجم و قابل دسترسي،  به صورت الكترونيكي و فيزيكي ثبت و بايگاني شود.  

-٧ زيرساخت هاي شركت (تعداد پرسنل، تجهيزات، فضاي كار، وسايل نقليه، ميزان خريد مواد اوليه، ظرفيت انبار و …) بايد با تعداد خاموش  كننده هايي كه در هر مقطع زماني به منظور شارژ به مجموعه منتقل مي شود، داراي تناسب بوده و به گونه اي باشد كه مدت زمان كل فرآيند  (شامل دريافت خاموش كننده از متقاضي، انتقال به كارگاره، تست، شارژ مجدد و عودت آن) بيشتر از مقادير مندرج در دستورالعمل شارژ نباشد.  -٨ شركت موظف است تعداد كافي خاموش كننده دستي از انواع مختلف را به منظور جايگزيني موقت با خاموش كننده هاي دريافتي از مت قاضي،  

تهيه نموده و به صورت دائمي در محل نگهداري نموده و مطابق الزامات مندرج در دستورالعمل شارژ در اختيار متقاضي قرار دهد .  -٩ شـركت بايد براي انجام فرآيند شـارژ، تعمير و انجام خدمات فني بر روي خاموشكنندهها، فضـاي مناسـبي به مسـاحت خالص حداقل ٥٠ متر مربع و ارتفاع ٣ متر تخصـيص دهد. پلكان، قسـمت هاي غير قابل اسـتفاده و قسـمتهاي اداري شـامل در مسـاحت مذكور محسـوب نمي شـوند.  قرارگيري اماكن مسـكوني، بيمارسـتان و مدرسـه در شـعاع ١٠٠ متري محل شـارژ مجاز نمي باشـد. سـاير شـرايط محل شـارژ بايد مطابق الزامات  مندرج در دستورالعمل شارژ باشد.  

-١٠ شركت تنها مجاز است پودر و واشر آب بندي مطابق رنگ سال را مورد استفاده قرار دهد. به كارگيري پودر و واشر غير منطبق با رنگ سال،  به هر نحو و براي متقاضيان هر نقطه اي از كشور، به طور كل ممنوع بوده و در صورت مشاهده برخورد قانوني مي شود.  -١١ شـركت موظف اسـت حداقل هر سـه ماه يك مرتبه، نسـبت به نمونه برداري تصـادفي از پودر خريداري شـده از هر برند تجاري و ارسـال آن به  مراكز ذي صـلاح مشـخص شـده توسـط سـازمان اقدام نمايد. هماهنگي هاي لازم جهت ارسـال مسـتقيم و محرمانه گزارش مكتوب نتيجه آزمون  صادر شده توسط آزمايشگاه به سازمان بايد توسط شركت انجام شود.  

-١٢ كارت شـارژ صـادر شـده توسـط شـركت براي هر خاموش كننده بايد مطابق پروتكل تعريف شـده در دسـتورالعمل شـارژ بوده و داراي شـماره  سريال يكتا به منظور رهگيري شرايط و وضعيت خاموش كننده باشد.  

-١٣ شركت بايد مجهز به يك سامانه آنلاين رويت و پايش اطلاعات بوده و اين سامانه بايد براي عموم شهروندان در دسترس باشد. سامانه بايد  به گونه اي تعريف شـود كه در صـورت ورود شـماره سـريال يكتاي مندرج روي كارت شـارژ، تمامي اطلاعات ملزم شـده در دسـتورالعمل شـارژ را  نمايش دهد.  

-١٤ شـركت موظف اسـت با حداقل يك مركز انجام آزمون هيدرواسـتاتيك، قرارداد همكاري داشـته باشـد و طي سـاز و كار مناسـب، نسـبت به ارسـال  سيلندرهاي دريافتي به مركز و انجام آزمون هيدرواستاتيك و دريافت گواهي پذيرش در آزمون، اقدام نمايد. اين مراكز بايد مورد تاييد سازمان ملي  استاندارد ايران باشند.  

  

 

٣ -١٥ تجهيزات و موارد ذيل بايد در محل شركت قابل رويت و بهره برداري باشد:  

 تجهيزات تهويه محيطي با ظرفيت مناسب و استفاده از فيلترهاي تصفيه كننده غبار در خروجي آنها  تجهيزات و انبر پلمب خاموش كننده با نشان و نام شركت به همراه سرب و سيم پلمب با ضخامت استاندارد  علائم هشدار دهنده و ايمني كارگاهي 

 درج SOP فرآيندهاي انجام گرفته در كارگاه با ابعاد مناسب به منظور رويت دائمي پرسنل 

 حوضچه تست نشتي با ابعاد و روشنايي مناسب 

 تجهيزات حفاظت فردي (شامل كفش كار ايمني، لباس كار مناسب، ماسك فيلتردار، دستكش و عينك) به تعداد كافي  رايانه و چاپگر به منظور درج اطلاعات خاموش كننده ها و چاپ كارت شارژ به همراه كارت شارژ خام به تعداد كافي  ميز كار استاندارد و گيره پنوماتيك و داراي محافظ قابل قبول 

 ابزار توزين ديجيتال (با توجه به اوزان كپسول هاي قابل شارژ)  

 ابزار مخصوص باز و بسته بودن شير خاموش كننده و تورك متر 

 انبار لوازم يدكي استاندارد (نظير شير، واشر، سوزن، سيلنگ، نازل و …) 

 انبار مواد مصرفي استاندارد (نظير كيسه هاي پودر، كپسول 02C و ازت) 

 دستگاه حمل سيلندرهاي بزرگ حاوي گاز تحت فشار (ترولي يا جرثقيل) 

 دستگاه پرس شيلنگ (هيدروليك يا دستي) 

 پمپ مخصوص تزريق گاز 2CO 

 مخزن با ظرفيت مناسب به منظور تخليه پودر خاموش كننده  

 محل مناسب جهت انبارش پودرهاي تخليه شده به منظور معدوم سازي 

 تجهيزات مناسب جهت نظافت بدنه و قطعات خاموش كننده  

 دستگاه خودكار پودر پركن 

 

ماده (٦): نحوه رسيدگي به تخلفات  

شرح تخلف اقدام قانوني  

عدم همكاري شركت در بازديدهاي بدون اطلاع قبلي و ميسر نشدن امكان بازديد از محل اخطار كتبي/ حذف به مدت يك ماه 

آماده به كار نبودن سامانه آنلاين ب راي مدت زمان بيش از ٤٨ ساعت اخطار كتبي/ حذف به مدت يك ماه  عدم حضور مسئول به روزرساني اطلاعات سامانه آنلاين در بازديد سرزده سازمان اخطار كتبي/ حذف به مدت يك ماه 

عدم عودت خاموش كننده در بازه زماني مشخص شده و تاخير در فرآيند شارژ اخطار كتبي/ حذف به مدت يك ماه  عدم درج اطلاعات مقتضي روي لوله ميلاب توسط اپراتور اخطار كتبي/ حذف به مدت يك ماه  بايگاني غير اصولي و ناقص اطلاعات خاموش كننده ها و مواد و تجهيزات ورودي به كارگاه اخطار كتبي/ حذف به مدت يك ماه  استفاده از تجهيزات فاقد گواهي كاليبراسيون و يا گواهي كاليبراسيون منقضي شده اخطار كتبي/ حذف به مدت يك ماه  عدم استفاده از تجهيزات ايمني و حفاظت فردي مناسب در محل كار اخطار كتبي/ حذف به مدت يك ماه  مشاهده عملكرد غير اصولي و مغاير با دستورالعمل شارژ از طرف پرسنل شركت اخطار كتبي/ حذف به مدت يك ماه  

تغيير در ساختار و تجهيزات محل شارژ به گونه اي كه به الزامات اين آيين نامه خدشه وارد شود حذف به مدت دو ماه  عدم انجام آزمون هيدرواستاتيك مطابق الزامات دستورالعمل شارژ حذف به مدت دو ماه  عدم ارائه خاموش كننده جايگزين به تعداد كافي به متقاضي حذف به مدت دو ماه  

حذف به مدت دو ماه  

عدم همكاري شركت در نمونه برداري هاي تصادفي خاموش كننده از متقاضياني كه شركت در بازه  زماني يك سال گذشته به آنها خدمات ارائه نموده است  

استفاده از نيروي كار فاقد گواهينامه آموزش شارژ حذف به مدت دو ماه  دريافت خاموش كننده فاقد نشان استاندارد ملي يا بين المللي و اقدام به شارژ آن حذف به مدت دو ماه  

حذف به مدت دو ماه  

عدم ارسال نمونه تصادفي از پودر خاموش كننده هر برند و ارائه نتيجه آزمون به سازمان در فواصل  زماني مشخص شده در اين آيين نامه  

عدم پرداخت هزينه هاي برداشت نمونه و انجام آزمون توسط مراكز مورد تاييد سازمان حذف به مدت سه ماه  خريداري پودر از توليد كننده فاقد نشان استاندارد حذف به مدت سه ماه  استفاده از گازي غير از نيتروژن با خلوص كافي به منظور شارژ خاموشكننده حذف به مدت سه ماه  عدم انطباق وزن پودر شارژشده با مقادير مندرج در آييننامه شارژ كه ناشي از كم فروشي شركت باشد حذف به مدت سه ماه  مشاهده هرگونه نقص عملكرد خام وشكننده در نمونههاي تصادفي كه ناشي از سهلانگاري باشد حذف به مدت سه ماه  

مشاهده پودري با رنگ مغاير رنگ سال در محل شارژ حذف به مدت شش ماه  مشاهده تجهيزاتي نظير الك و پودر رنگ كه نشانگر رنگ آميزي استفاده از پودر مستعمل حذف به مدت شش ماه  مشاهده تخلف در به كارگيري واشر / پودر مطابق رنگ سال در نمونه هاي تصادفي حذف به مدت شش ماه  

حذف به مدت شش ماه  

عدم انطباق طيف رنگ پودر به كارگرفته شده با رنگ توليد شده توسط كارخانه به نحوي كه نشان  دهنده تركيب پودرهاي مستعمل با پودر جديد باشد  

مشاهده عدم انطباق پودر به كارگرفته شده جهت شارژ با نوع پودر مندرج روي خاموش كننده حذف به مدت شش ماه  عدم امهاي كامل پودرهاي تخليه شده از خاموش كننده ها حذف به مدت شش ماه  ارائه خاموش كننده جايگزين فاقد شارژ به متقاضي حذف به مدت شش ماه  عدم انطباق درصد خلوص پودر به كار گرفته شده جهت شارژ با مقادير استاندارد حذف به مدت يك سال  

حذف به مدت يك سال  

تلاش به منظور جلوگيري از تهيه گزارش، تصوير و مدارك دال بر تقلب، ارتشا، ارعاب و يا برخورد  فيزيكي با كارشناس بازديد كننده در زمان بازديد هاي تصادفي  

 

به كارگيري موادي غير از پودر استاندارد (نظير گچ، پودر سنگ و …) جهت شارژ خاموش كننده حذف دائمي 

 

دانلود مقاله :  taeen-salahiat-sharje-khamosshkonandeh